Polityka prywatności

scroll-down

Spółka HL Corporate Finance Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa przetwarza dane osobowe w szczególności dane odnoszące się do kontaktów biznesowych (obecnych i potencjalnych klientów) oraz informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: HL Corporate Finance Sp. z o.o. Sp. K., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000762467, posiadająca NIP: 521-38-49-928, REGON: 382022729. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: HL Corporate Finance Sp. z o.o. Sp. K., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub e-mail: biuro@hlcf.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług. Państwa dane osobowe mogą być widoczne i używane przez pracowników HL Corporate Finance Sp. z o.o. Sp. K. (HLCF) w celach biznesowych, między innymi: informowaniu o działalności HLCF, przedstawianie informacji o HLCF i zakresie naszych usług, nawiązaniu lub zachowaniu relacji biznesowych, identyfikowanie klientów o podobnych potrzebach. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności prowadzonej przez HLCF ujawnionym w Rejestrze KRS i jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.
 4. Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać poprzez:
  - kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@hlcf.pl
  - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  HL Corporate Finance Sp. z o.o. Sp. K., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.